2019 International Partners ja 1000 
学術交流協定 学生交流協定 協定校 国名
アジア
2013年11月 2015年7月 チュラロンコン大学ビジネススクール タイ
2008年9月 2008年9月 国立台湾大学 管理学院 台湾
  2009年6月 国立政治大学 (商学院) 台湾
2009年10月   ハノイ交通通信大学 ベトナム
2014年5月   ハノイ貿易大学 ベトナム
2010年1月   国際イスラム大学 建築環境デザイン研究科 マレーシア
2013年8月   国際イスラム大学 経営大学院 マレーシア
2010年10月   KAISTビジネススクール 韓国
2011年10月   建国大学経営学研究科・商科経済学院 韓国
  2012年11月 梨花女子大学 韓国
2014年3月 2014年3月 釜山国立大学 韓国
2015年9月 2015年9月 ソウル国立大学 韓国
2010年11月   シンガポール経営大学 高度サービス研究所 シンガポール
2016年12月  2018年3月 シンガポール経営大学 シンガポール
2015年7月   アテネオ大学 フィリピン
2014年6月   フィリピン開発アカデミー (DAP) フィリピン
2019年5月 2013年1月 インド経営大学院(コルカタ) インド
  2014月4月 インド経営大学院(アメダバード) インド
2015年10月   インド工科大学(カラグプル) インド
2016年6月   インド工科大学(デリ) インド
2016年8月   西ベンガル国立法科大学(NUJS) インド
2015年7月   インドネシア大学 インドネシア
2016年9月   ラオス国立大学 ラオス
2016年9月   王立プノンペン大学(BUPP) カンボジア
  2016年4月 北京大学光華管理学院 中国
2012年8月 2017月12月 インド経営大学院(バンガロール) インド
2018月5月 インド工科大学(ボンベイ) インド
北米・中南米
  2013年5月 ライアーソン大学 カナダ
2017年3月   コーネル大学 アメリカ
2017年10月 2017年6月 南カロライナ大学ムーアビジネススクール アメリカ
2019年8月   ヴィラノヴァ大学ビジネススクール アメリカ
ヨーロッパ
2010年3月 2010年3月 コッチ大学 管理・経済大学院 トルコ
2014年3月 2014年3月 イズミール経済大学 トルコ
  2013年4月 ミュンヘン工科大学 ドイツ
2016年11月 2016年11月 ハンブルグ大学 ドイツ
  2013年9月 ブカレスト経済大学 ルーマニア
2014年8月   アムリヨンおよびIFSTTAR(三者間交流協定) フランス
  2015年5月 アムリヨンビジネススクール フランス
2016年10月 2016年10月 ブリュッセル自由大学 ベルギー
2017年1月 2017年1月 ノーヴァ・デ・リスボン大学 ポルトガル
2017年6月   コペンハーゲン・ビジネス・スクール デンマーク
2018年4月   アルバニア開発基金 アルバニア
2018年4月  2018年4月 テュービンゲン大学 ドイツ

 

Contact Us

京都大学大学院経営管理教育部
経営管理大学院掛

 〒606-8501
 京都市左京区吉田本町

TEL: 075-753-3410
FAX: 075-753-3529

E-mail:
keieikyomu@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp