map 202007 ja  

 

学術交流協定 学生交流協定 協定校 国名
アジア
2013年11月 2015年7月 チュラロンコン大学ビジネススクール タイ
2008年9月 2008年9月 国立台湾大学 管理学院 台湾
  2009年6月 国立政治大学 商学院 台湾
2009年10月   ベトナム交通通信大学 ベトナム
2018年12月   ベトナム国道路総局およびベトナム交通通信大学(三者間交流協定 ベトナム
2014年5月   ハノイ貿易大学 ベトナム
2010年1月   国際イスラム大学 建築環境デザイン研究科 マレーシア
2013年8月   国際イスラム大学 経営大学院(IIUM) マレーシア
  2012年11月 梨花女子大学 韓国
2014年3月 2014年3月 釜山国立大学 韓国
2015年9月 2015年9月 ソウル国立大学 韓国
2016年12月  2018年3月 シンガポール経営大学 シンガポール
2015年7月   アテネオ・デ・マニラ大学 フィリピン
2019年5月 2013年2月 インド経営大学院コルカタ インド
  2014月4月 インド経営大学院アーメダバード インド
2015年10月   インド工科大学カラグプル インド
2016年6月   インド工科大学デリ インド
  2018月5月 インド工科大学ボンベイ インド
2016年8月   西ベンガル国立法科大学(NUJS) インド
2017年8月 2017月12月 インド経営大学院バンガロール インド
2019年1月   インド工科大学マドラス(IITM) インド
2015年7月   インドネシア大学 インドネシア
2016年9月   ラオス国立大学 ラオス
2016年9月   王立プノンペン大学(RUPP) カンボジア
  2016年4月 北京大学光華管理学院 中国
北米・中南米
  2013年5月 ライアーソン大学 カナダ
2017年3月   コーネル大学 アメリカ
2017年10月 2017年6月 南カロライナ大学ムーアビジネススクール アメリカ
2019年8月   ビラノバ大学ビジネススクール アメリカ
ヨーロッパ
2010年3月 2010年3月 コッチ大学 管理・経済大学院 トルコ
2014年3月 2014年3月 イズミール経済大学 トルコ
  2013年4月 ミュンヘン工科大学 ドイツ
2016年11月 2016年11月 ハンブルグ大学 ドイツ
2018年4月 2018年4月 テュービンゲン大学 ドイツ
2014年8月   アムリヨンビジネススクール および IFSTTAR(三者間交流協定) フランス
  2015年5月 アムリヨンビジネススクール フランス
2016年10月 2016年10月 ブリュッセル自由大学 ベルギー
2017年1月 2017年1月 ノヴァ・デ・リスボン大学 ポルトガル
2017年6月   コペンハーゲン・ビジネススクール デンマーク
2018年4月   アルバニア開発基金 アルバニア

 

Contact Us

京都大学大学院経営管理教育部
経営管理大学院掛

 〒606-8501
 京都市左京区吉田本町

TEL: 075-753-3410
FAX: 075-753-3529

E-mail:
keieikyomu@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp